Skip to content

Certificat ISO 45001 de seguretat i salut laboral

Amb EmasConsultors, el millor certificat ISO 45001

Com consultors ISO garantim el millor certificat ISO 45001 a partir de:

  • Sistema de gestió 45001 personalitzats 100%a les necessitats de cada client i les seves necessitats. Dissenyem nous processos amb els seus indicadors o KPI. Millorem les operatives existents o implantem les que procedeixin.
  • Millora continua. El certificat ISO 45001 permet alinear la Gestió de la Salut i Seguretat al Treball, amb amb l’estratègia i el seu pla de negoci.
  • Gestió per processosenfocada als riscos i oportunitats relacionades amb la salut i seguretat laboral. Implica la posada en marxa de controls operacionals eficaços per eliminar o minimitzar els efectes d’un risc així com els costos dels accidents o incidents laborals.
  • Certificat ISO 45001integrat amb altres normes ISO, gràcies a adoptar una estructura d’alt nivell – Anexo SL, que forma part integral de la norma.

Què aporta el certificat ISO 45001?

  • Augmenta la productivitat. La cultura de seguretat i salut laboral a partir de la prevenció i la comunicació. Augmenta la motivació del personal, provocant una reducció dels temps d’interrupció o d’inèrcia, taxes d’absentisme i la rotació de treballadors. Millora l’entorn de treball, la qualitat de vida dels treballadors, però també la imatge de l’organització que contracta (employer branding).
  • Protecció dels treballadors a partir de la reducció de riscos. Implica plans d’acció adequats per l’avaluació, verificació, inspecció, revisió legal i investigació d’accidents, amb l’objecte de reduir els riscos, protegir als treballadors i controlar les amenaces d’infraestructura que causen accidents.
  • Transparència, comoditat i seguretat. El certificat ISO 45001 implica el compliment de tots els requisits aplicables relatius a la salut i la seguretat en el treball. Pot ajudar a reduir les queixes, pagar primes d’assegurança més baixes, evitar conseqüències financeres, i millorar la reputació de l’empresa. A la vegada, es redueix la probabilitat de generar pèrdues financeres, com ara multes, embargaments o passius laborals.
  • Compromís amb la seguretat i salut laboral.El certificat ISO 45001 ajuda a comunicar i demostrar el compromís en matèria de seguretat i salut en el treball amb la reducció o eliminació dels riscos de salud i seguretat en el treball.

Normes relacionades amb la seguretat i salud laboral