Skip to content

Auditoria OEA

Per què contractar una auditoria OEA interna?

Entre altres, els motius per contractar una auditoria OEA interna son:

  • Estigui preparat per una reavaluació OEA. L’auditoria OEA és una gran eina per mantenir actualitzat el seu sistema OEA en simplificacions duaneres i/o seguretat i per tant, estigui preparat per una reavaluació OEA.
  • Millora continua del seu sistema OEA. Com consultors OEA li garantim que li aportem valor per la millora continua amb l’auditoria OEA.
  • Sabem integrar el management i l’estratègiai el pla de negoci amb els requisits de l’Operador Econòmic Autoritzat OEA
  • Podem fer una auditoria integradaamb el certificat ISO 9001 de qualitat, certificat ISO 14001 de gestió ambiental o certificat ISO 45001 de seguretat i salut laboral.

Execució de l’auditoria OEA interna

L’auditoria d’Operador Económico Autorizado – OEA es fa seguint les següents fases:

  • Planificació de l’Auditoria Operador Econòmic Autoritzat. Així gràcies a la planificació assegurem que tot el personal implicat a l’auditoria pot participar a l’auditoria OEAsobre els requisits d’Operador Econòmic Autoritzat.
  • Execució de l’auditoria Operador Econòmic Autoritzat. A l’auditoria interna OEAverifiquem el grau de compliment dels requisits d’Operador Econòmic Autoritzat així com si el sistema OEA està implantat i es manté eficaç.
  • Informe de l’auditoria Operador Econòmic Autoritzat. A l’Informe de l’auditoria OEA a més de fer constar les desviacions detectades de requisits d’Operador Econòmic Autoritzat. S’inclouen les oportunitats de millora que permeten convertir els requisits d’Operador Econòmic Autoritzat en una eina de màrqueting i comercial que li permetin vendre més.

La Duana revalua periòdicament el certificat OEA. Amb el servei de Reavaluació OEA de la nostra consultoria OEA podem ajudar-lo a mantenir actualitzat el sistema.

Més informació d’Operador Económico Autorizado: