Per què contractar una auditoria OEA?

Entre altres, els motius per contractar una auditoria OEA interna son:

  • Estigui preparat per una reavaluació OEA. L’auditoria OEA és una gran eina per mantenir actualitzat el seu sistema OEA en simplificacions duaneres i/o seguretat i per tant, estigui preparat per una reavaluació OEA.
  • Millora continua del seu sistema OEA. Com consultors OEA li garantim que li aportem valor per la millora continua amb l’auditoria interna OEA. Haurà avaluat el grau de compliment dels diferents requisits per ser Operador Econòmic Autoritzat.
  • Sabem integrar el management i l’estratègia i el pla de negoci amb els requisits de l’Operador Econòmic Autoritzat OEA
  • Podem fer una auditoria integrada amb el certificat ISO 9001 de qualitat, certificat ISO 14001 de gestió ambiental o certificat ISO 45001 de seguretat i salut laboral.

Execució de l’auditoria interna OEA

L’auditoria d’Operador Económico AutorizadoOEA es fa seguint les següents fases:

  • Planificació de l’Auditoria Operador Econòmic Autoritzat. Així gràcies a la planificació assegurem que tot el personal implicat a l’auditoria pot participar a l’auditoria OEA sobre els requisits d’Operador Econòmic Autoritzat.
  • Execució de l’auditoria Operador Econòmic Autoritzat. A l’auditoria interna OEA verifiquem el grau de compliment dels requisits d’Operador Econòmic Autoritzat així com si el sistema OEA està implantat i es manté eficaç.
  • Informe de l’auditoria Operador Econòmic Autoritzat. A l’Informe de l’auditoria OEA interna a més de fer constar les desviacions detectades de requisits d’Operador Econòmic Autoritzat. S’inclouen les oportunitats de millora que permeten convertir els requisits d’Operador Econòmic Autoritzat en una eina de màrqueting i comercial que li permetin vendre més.

La Duana revalua periòdicament el certificat OEA. Amb el servei de Reavaluació OEA de la nostra consultoria OEA podem ajudar-lo a mantenir actualitzat el sistema.

Més informació OEA

 

Scroll to Top