Auditoria ISO 9001 de qualitat

Com fem l’auditoria ISO 9001?

A EmasConsultors fem l’auditoria ISO 9001 que li aporten valor, seguint els passos següents:

  • Programa d’auditoria on es planifica l’auditoria per poder-se fer de forma eficient i efectiva. Destaquem que al programa hi constarà l’objectiu de l’auditoria, processos a auditar i horaris d’aquesta auditoria. Facilita la planificació del temps per part del personal auditat.
  • Execució de l’auditoria. Implica la recollida d’evidències. Durant l’auditoria es van comentant les observacions, opcions de millora i no conformitats detectades, amb l’objecte de fer els aclariments que escaiguin.
  • Elaboració de l’Informe d’auditoria, que s’explicarà en el marc de la reunió final. L’informe d’auditoria és una eina per ajudar a integrar l’estratègia i el pla de negoci al certificat ISO 9001.
  • Seguiment de les accions correctives i tancament de l’auditoria.

Principis de l’auditoria amb EmasConsultors

Els principis amb els que des d’EmasConsultors fem l’auditoria ISO 9001 son:

  • Integritat i professionalitat. Som auditors amb més de 15 anys d’experiència en certificats i auditories ISO 9001.
  • Auditoria integrada. Sabem fer l’auditoria de forma integrada a altres normes amb el que estigui certificat.
  • Confidencialitat. Ens comprometem amb la confidencialitat de les dades, a partir del maneig segur de la informació.
  • Garantim la independència dels auditors. Així assegurem la imparcialitat i objectivitat de les conclusions de l’auditoria, presentant els resultats d’una forma verídica i detallada.
  • Eina per la millora continua. Enfoquem l’auditoria per integrar l’auditoria ISO 9001 amb l’estratègia i el pla de negoci.

Treballem amb certificats de qualsevol certificadora de prestigi. Gràcies a aquests principis podem assegurar que l’auditoria interna és una eina que ajuda a l’organització a aconseguir auditories efectives  i de confiança.

Serveis de consultoria ISO 9001

De forma complementaria a l’auditoria ISO, des d’EmasConsultors, oferim els següents serveis de consultoria:

Desplaça cap amunt