Per què contractar una auditoria ISO 14001 interna?

Contractar una auditoria ISO 14001 interna de gestió ambiental de la seva certificació ISO 14001, li aporta a l’organització:

  • Guanyi valor. Com consultors ISO 14001 sabem aportar-li observacions i oportunitats de millora que l’aportin valor, ajudant a integrar el seu certificat ISO 14001 a l’estratègia i el pla de negoci.
  • Millora continua. Sabem aportar-li oportunitats de millora a través de l’auditoria ISO 14001.
  • Guanyi temps. Dediqui’s a facturar, nosaltres li aportem valor.
  • Auditoria integrada amb altres certificacions. Sabem fer l’auditoria interna integrada amb els certificats habituals: ISO 9001, ISO 45001, OEA, SR10 IQ Net, etc.

Treballem amb certificats de qualsevol certificadora de prestigi. Assegurem una que l’auditoria ISO 14001 és una eina que aporta valor a l’organització.

Execució de l’auditoria ISO 14001

A EmasConsultors fem l’auditoria ISO 14001 de gestió ambiental que li aporta valor, seguint els passos següents:

  • Programa d’auditoria ISO 14001 on es planifica l’auditoria per poder-se fer de forma eficient i efectiva.
  • Execució de l’auditoria. Durant l’auditoria es van comentant les observacions, opcions de millora i no conformitats detectades, amb l’objecte de fer els aclariments que escaiguin.
  • Elaboració de l’Informe d’auditoria. És una una bona eina per ajudar a integrar l’estratègia, el pla de negoci i altres certificats ISO amb la ISO 14001.
  • Seguiment de les accions correctives i tancament de l’auditoria.

Serveis de consultoria ISO 14001

De forma complementaria a l’auditoria ISO 14001, des d’EmasConsultors, oferim els següents serveis de consultoria ISO 14001:

Links vinculats amb la gestió ambiental